Dating male sexy star, type maka-dyug ang mga baklitang muher!

DA WHO ITONG dating male sexy star na ang hilig noong hindi pa siya naglaladlad ay ang mamik-ap ng gay prostitutes?
Gustung-gusto raw na makadyug ng sexy star na ito ang mga baklang mukhang babae at nakadamit-babae. Ang style nito, dahan-dahan niyang susundan ang bading na kanyang nataypan at magtatanong ng direksyon. Later on, papapasukin niya sa kanyang kotse ang baklita at doon na mangyayari ang milagro.
Sinex siya? Naku, verde na rin ang kanyang dugo ngayon!

(By Alex Brosas)