loading...

58 thoughts on “Not true that he’s single: Willie Revillame’s girlfriend is Willing Willie dancer Aiko Climaco?!

 1. kakatuwa naman sina corne at corned beef. taray ng sagutan. ang haba ng diskusyon nila all because of willie. hahahahaha. grabe, parang ms. universe ang kanilang tirada. hahahaha. it’s so funny. it really is. wala talaga akong masabi

 2. to shebie pareho kayo ni German ingit kay Willie doble kara pa si Germ pag minsan galit k Nora pag minsan naman love nya hahaha,magaway away kayo yehey sigurado ko galit na galit lalo si shebie sa comment,ko yun ang gusto ko talaga magalit ka shebie para satisfied ako sige nga mag swear ka ulit like you uttered to corne waiting waiting yuho shebie swear again uy galit na galit na talaga siya

 3. iba pang karumaldumal SA PANINGIN NG DIOS ay yung mga magic,horoscope,mga pamahiin,tradisyon,piesta ng dios diosan, at iba pang mga karumaldumal na panoorin ayon sa Banal na Kasulatan,kasi niwawalang saysay nito ANG SALITA NG DIOS AT MABUTING DOKTRINA NIYA, pati yung mga palakasan daw pambansa na sports nila, labag sa UTOS NG DIOS ang mga iyan ayon sa Bible,dahil sa mga ito ay napapabayaan ng mga tao Ang Mabuting Paglilingkod SA DIOS. at yung pagtitipon ng kayamanan higit sa kinakailangan,gaya ng lupa,mga bahay,salapi,o napakalaking mga suweldo, at iba pang mga katulad nito ay kasalanang malaki na pananagutan ng bawat isa. hindi kayo mga immortal para magtaglay ng mga gayon dito dahil puro kayo mga mortal na ang buhay ay parang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at kapagdakay napapawi.sa aba ninyo na mga busog ngayon sapagkat kayo ay mangagugutom,sa aba ninyo mga mayayaman dahil tinanggap na ninyo ang sa inyo ay kaaliwan.sa aba ninyo mga hypocrite na ginagawang dalawang ulit na anak ng impiyerno kaysa sa inyong sarili ang inyong mga nakakasama.Mapalad ang mga Dukha sapagkat sa Kanila ANG KAHARIAN NG DIOS kung Magsisilakad lamang Sila SA KATOTOHANAN.at yung mga mayayaman ay kayo naman ang hahagulgol kapag nakita ninyo ang mga Dukha kapag pumapasok SA KAHARIAN NI GOD at kayo ay pagsasarhan at itatapon sa lugar ng walang katapusang kapahamakan. Amen. 

 4. itong mga advertisers  o sponsors ay ang dapat talaga ninyong suportahan ay yung mga Pangangaral ng Ebanghelio NG DIOS, o para sa KANIYANG KALUWALHATIAN, o para sa KANIYANG KALOOBAN NA NAKAKALUGOD SA KANIYA LAMANG, hindi yung sinusuportahan ninyo ang mga puro basurang palabas,gaya ng sakitan,pag-arte ng may kasinungalingan, at iba pang mahahalay o malaswang palabas.hindi lang iyong mga kasalanan ninyo ang inyong Ipagsusulit SA PAGHUHUKOM NG DIOS kundi pati na rin yung mga bagay na ginawa ninyo sa mga bagay (kahit temporal lang iyan na dapat hamakin kumpara SA ETERNAL THINGS OF GOD) na ipinagkatiwala lamang sa inyo dahil ANG DIOS talaga pa rin ANG MAY-ARI ng Lahat ng Bagay temporal man o Eternal.ang Katotohanan ay pulubi pa rin tayong lahat kahit punumpuno tayo ng mga temporal o panandaliang mga bagay kumpara sa Eternal na Bagay. kaya tiyak sumpa o susumpain kayo NG DIOS at itatapon pa sa impiyerno o lawa ng apoy kung hindi kayo Magsisisi. PURIHIN ANG DIOS sa Araw na iyon kapag Nangyari iyon sapagkat TUNAY NA MABUTI AT BANAL ANG KANIYANG MGA KAHATULAN. kaya walang hanggang babay na lang sa inyo mga lahi ng ahas at ulupong dahil wala ng balikan pa kapag naroroon na kayo para magdusa at maghirap magpasawalanghanggan, mga anak ng sinumpang diyablo kayo.hanggat may pagkakataon pa ay dapat na magbago pa dahil kapag nasa impiyerno o lawa ng apoy na kayo ay tiyak wala ng halaga pa ang mga pagsisisi ninyo. Amen.

 5. to demonyong shebie,nagpapakunwari ka pa.ikaw ang puspos ng demonyo dahil pinag-iisip mo ay hindi mga BAGAY NG DIOS kundi ang tuparin mo ang masasamang pita ng diyablong ama mo.sayad ang isip mo sa mga bagay ng panlupa,earthly wisdom at hindi Heavenly Wisdom.  ikaw na demonyo ka ang full of idiot,lunatic,baloney,at stupid.hinding hindi kita tatawaging Banal o kahit Santo dahil punong puno ka ng hypocrisy,maliban kung Magsisi talaga.

 6. shebie na pangsirang damo,ikaw na kaaway ng lahat ng KATUWIRAN, hanggang kailan kayo magiging kaaway ng KATOTOHANAN, sapagkat hindi ninyo mangyayaring dinggin ITO sapagkat kayo ay sa inyong amang diyablo, at mga nasa ng inyong ama ang gusto ninyong gawin, at wala kayong Pag-ibig SA DIOS dahil kung mayroon ay nanatili o nagkaroon sana ng PinakamagandangLugar sa inyong mga puso ITO, datapuwat’ itinakwil ninyo upang maganap ninyo ang mga salit saling sabi ninyo.kayong lahi ng mga ahas at mga ulupong paano kaya kayo makakawala sa Kahatulan sa impiyerno?get lost!be perished! child of harlot in the spirit,the abominable babylon,unless you Repent,accursed one. 

 7. hot satanas o kampon ng kadiliman na shebie,kahit magtulong tulong pa kayo ng diyablong ama mo at patnubay mong mga demonyo ay hindi ako matatakot sa inyo, dahil ANG DIOS ANG aking LIWANAG, ANG aking TAGAPAGLIGTAS, ANG INFINITE NA DAKILA kong MANUNUBOS, na SA KANIYA lamang ako Aasa at Magtitiwala. meaning HE IS THE SOURCE of my HOPE and LIFE. Amen. 

 8. to all,walang kabuluhan o walang matibay na pinagsasaligan ang lahat ng pagkakapatiran,pagkakaibigan,pagmamahalan,pagsasamahan, at iba pang katulad nito, kung wala SI GOD THE WORD JESUS CHRIST sa gitna natin at ang kaaway paririto at lubos tayong pupuksain kung wala SI CHRIST sa mga puso natin BILANG HARING WALANGHANGGAN na NAKALUKLOK. lahat ng bagay ay mapapahamak o mawawasak kung wala SI GOD at ANG MGA BAGAY NIYA at hindi SIYA ANG SENTRO ng lahat ng Intensiyon dahil tiyak bigong lahat. GOD IS SWEET ABOVE All Things but SWEET Only to Him Who Loves HIM, and not to the world or the things that are in the world. Amen.

 9. itong mga anti willy ay galit na galit na naman dahil sinabi ni willy na siya ay Mahirap,kulang pa nga iyon dahil lahat tayo ay pulubi lang SA HARAP NI GOD AT NI GOD THE WORD JESUS CHRIST, iyon ANG KATOTOHANAN. kailangang kailangan natin SI GOD AT GOD THE WORD, pero hindi NILA tayo naging kailangan kahit isang beses lang. kaya NILA tayong gawing mga Sakdal at Perfect,PATAWARIN, at linisin sa lahat ng uri ng kalikuan at kasamaan,pero tayo ay walang sukat na maibabayad kundi ang Magpasalamat at Magpakumbaba SA KANILANG BANAL NA HARAPAN. SALAMAT SA AWA NG DIOS dahil kahit karapat dapat tayong lahat sa impiyerno ay KINAAAWAAN pa rin NILA tayo. ngunit dahil sa pagtanaw ng UTANG NA LOOB ay WALANGHANGGAN ANG PAGKAKAUTANG natin SA KANILA. SALAMAT SA GOOD PLEASURE NI GOD kahit mga aliping walang kabuluhan o walang pakinabang na alipin tayong lahat ay itinuturing NIYA tayong parang mga Anak NIYA dahil sa Pananampalataya KAY GOD JESUS CHRIST THE ONLY BEGOTTEN WORD,GOD, AND SON. lahat ng bagay na nasa atin ay hindi atin kundi SA DIOS LAMANG, pati ng lahat ng kinuha,sinauli,pinapanatili,ibinibigay, at Iba pa AY ANG DIOS parin ang MAY-ARI. tama si willy na kapag pumanaw na tayo ay wala tayong dadalhing anuman, at napaka laking kasalanan na ituring mo ang mga bagay na nasa iyo at sabihing mayaman ka dahil pag-aari mo ang lahat ng nasa iyo,lalo temporal na nagsisikupas at hindi pa Eternal THINGS OF GOD na dapat nasain lamang, na sabihing sa iyong sarili ang mga iyon dahil lahat tayo ay dapat dispenser lamang,katiwala lamang, at pananagutan natin SA DIOS ang lahat ng ginawa natin sa lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala lamang sa atin.kaya tumigil na sana yung mga sinumpang nanggagalaiti sa galit kay willy na nagsasabi na mayaman siya dahil ang totoo ay wala tayong lahat na pag-aari kahit singkong butas,lalo yung Kaluluwa natin na Mahalaga SA DIOS nung walang pang kasalanan o ignorante pa at nasa sa Kanila pa Ang True Blessedness.nawala lang ang lahat ng iyon ng magkaroon na ng kasalanan,kaya ang buhay sa mundo ay nagkaroon na ng heaviness of heart,weariness,sorrow, and as long as we wear this corruptible body we are not totally freed from sins. and those who are not holy should repent before it is too late. Amen. 

 10. hoy satanas na andy,manang mana ka sa diyablong ama mo,kuhang kuha mo ang maruming taktika niya,nyi karumaldumal kayong mag-ama.sana maging magkamukha kayo magpasa walanghanggan kung hindi ka magsisisi.itigil mo na iyang pagpapalaganap mo na nag-imbento ako ng username na echo789,dahil hindi ako iyon demonyo ka,baliw ka dahil ang espiritu ng error ang nasa iyo.sumpain ka sa kasinungalingan mo na hayag na hayag dito para pasamain ako,maliban kung magsisi ka.

 11. to animal and idiot na oh gosh,(ikaw na anak ng diyablo hanggang kailan mo pasasamain ang DAANG MATUWID NG PANGINOON).kung ayaw mong MAGHARI SI GOD sa iyo ay dumoon ka sa impiyerno o lawa ng apoy at doon mo hayaang pagharian ka ng diyablong ama mo, dahil kung saang lugar na sunumpa na wala SI GOD ay tiyak ang diyablong patnubay mo ang maghahari.baliw ka at baligtad pa ang pag-iisip.

 12. to orkidia,wala kasi sa masasama ang mga makakaunawa,at walang PEACE sa masasama.parang umaalimbukay na burak ang mga iyan.bayaan mo na akong pagsalitaan ng kung anu anong klase ng masasamang pananalita. i will let GOD to be THE TRUE JUDGE on the midst of us. sa aba ko (woe unto me) kapag ang mga tao ay nagsasalita ng mabubuting bagay sa akin sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang masasamang magulang sa mga hindi Tunay Na Propeta NG DIOS o bulaang propeta. datapuwa’t kung pinagsasalitaan ako ng lahat ng uri ng masasamang salita dahil SA PAGHAHARI NG DIOS o dahil for GOD’s SAKE ay dapat akong Magalak sapagkat malaki ang ganti sa akin. at yung mga masasamang salita nila na ipinupukol sa akin ay hindi makapagbabawas kung ano ako SA HARAP NI GOD, at yung pakunwaring salita nila ay hindi makapagdadagdag sa akin.

 13. to col, ang Buhay ng Tao ay  Warfare ayon sa Aklat ni Job,kaya kung hindi ka makikipagbaka ay hindi ka magtatamo ng Crown of Victory,without Labor there is no Rest,without Struggle there is no Crown of Patience.papaano nila malalaman na sa paningin nila ay matutuwid sila pero sa may unawa ay mga haling at mga naligaw o mga nauulol na sila kaya iyon ang dahilan ng pagkaligaw nila at mga anak pa ng kadiliman o anak ng sinumpang diyablo o patnubay nila ang mga demonyo at hindi Mabuting BANAL NA ESPIRITU na hinahamak lahat ng mga mas mababa kaysa TUNAY NA DIOS NA MAKAPANGYARIHAN sa lahat. kaya ANG BINIBIDA lagi dapat AY ANG FEARLESS GOD, if we do not Placate HIM THE FURY OF THE ALMIGHTY GOD shall come upon us and HE will send GREAT WRATH. inihahayag ko lang kung anong klase sila sa According to Heavenly Wisdom na hinahamak ang mga bagay na mas mababa dito. but let GOD BE EXALTED ALWAYS and we will be Abased. Amen.

 14. to satanas na andy na baliw na tunay,hinding hindi kita tatawaging banal o santo demonyo ka!maliban kung magsisi ka.huli ka sapul kang satanas ka at mali ka dahil espiritu ng kasinungalingan o spirit of error ang nasa iyo,ulupong ka talaga oo,ginamit lang ni echo 789 (hindi ko nga kilala si echo789)yung mga words na sinulat ko at okay lang iyon para sa akin basta sa tamang paraan.hindi ko ginagamit dito yung TUNAY NA PANGALAN NI LORD dahil bawal sambitlain dahil hindi aariing walang sala ang bumanggit sa walang kabuluhan at ang nakakaalam lamang ay yung mga Pinagpalang hinirang na nagtagumpay.

 15. doon sa mga fans ni Willie huwag na kayong magreact o magalit k jackol,at t sa mga nagbibigay ng bad below the belt comments against Willie;huwag no na lang patulan ,kasi those type of peopel galit yan sa mundo.kaya ganyan sila pag nagpa apekto kayo sa mga paninira nila talo kayo,because you are just giving those people” giving badc omments” satisfaction.The best thing you can do is continue your support,write good comments to any showbiz personalities you like and dont be like those people na galit na galit sa mundo,dahil sila wala kasiyahan no matter what

 16. oh boy, she’s back! ano ba yan corne, ung sagutan natin nuon eh ganyan din ang mga sinasabi mo. Kulang na lang eh i-copy and paste mo ang nababasa mo. if you really want to win souls, you need to quit talking like a saint and be humble. Don’t be self-righteous. Wala kang madadala sa Panginoon pag ganyan ang attitude mo. Alam ko na sasagutin mo ito pero bago mo gawin yan, balikan mo muna at basahin ang mga comment mo sa itaas dahil hindi yan galing sa isang follower ni Lord. PEACE!

 17. si corne at echo 789 ay iisang tao lol na check na namin yung processing serving lol ka lurky nag imbeto pa ng user itong si corne bi polar yata baliw na si corne

 18. ang sama naman ni corne ginagamit ang diyos sa topic na ito . . . . corne stop using the name of lord randomly kasi hindi maganda

 19. to shebie,be still,be silent,be gone!you speak with foolishness(kagaguhan o kaululan)!most wretched seducer!you are (also) but filth to say that things to all. we have none of you wretched one which should be despised and scorned,and you are one of abominable branch of the devil.you are of your father the devil,because you put in your mind the things of men and not OF GOD. that is why you are on the side of  the devil and not OF GOD also.you should be perished enemy OF ALMIGHTY GOD unless you repent. whatever you have done without THE THINGS OF GOD will be completely failed. there is nothing great,nothing high,nothing pleasing,nothing acceptable, except GOD ALONE or THAT WHICH is OF GOD. we should Rejoice ONLY IN GOD, because no one is GOOD EXCEPT GOD ALONE, WHO IS TO BE PRAISED above All things and Above All to BE BLESSED. for the Soul that Loves GOD scorns All things that are inferior TO HIM. GOD ALONE THE ETERNAL AND INFINITE, SATISFIES All, BRINGING COMFORT to the Soul, and TRUE JOY to the body. and let GOD SHOULD BE EXALTED ALWAYS and FOREVER, and we Creature will always be Abased. Amen.

 20. to salaula at balahurang corned beef,masakit tanggapin yung TOTOO o KATOTOHANAN dahil parang TABAK na MATALAS kaysa alinman mang tabak, na may dalawang TALIM. na bumabaon hanggang sa kasukasuan,na nagpapahiwalay sa Espiritu at Kaluluwa.na madaling kumilala ng intensiyon at haka ng puso.yung pagpapalaganap mo ng gossip o tsismis ay patunay talaga iyan na naligaw ka na at masamang gossip spreader ka.ikaw lang ba ang may karapatang magsalita ng pota o puta.ako naman ay sasabihin ko sa iyo na dakila sa karumihan ang putang ina mo sa espiritu,ang dakilang babylonia,ang ina ng mga kasuklam suklam at ng  mga puta o  patutot sa lupa.sapagkat hindi ninyo minagaling na Kilalanin ANG DIOS kaya ibinigay NIYA kayo sa karumihan ng inyong mga pag-iisip,upang gawin ang mga bagay na hindi marapat gawin,upang mangahatulan kayo na hindi nagsisampalataya SA KATOTOHANAN , kundi nangagalak sa inyong kalikuan, at ikinagagalak pa ninyo ang mga bagay na dapat ninyong ikahiya.at kayo na tinik at dawag na mga hindi nag-iisip ng MGA BAGAY NG DIOS kundi ng mga tao ay kung nakikipagbaka na kayo ay tiyak na kayo ay igagatong sa kalan ng apoy ng walang patayan.kaya walang hanggang babay na lang sa inyo kung hindi kayo magsisipagsisi. and PRAISE BE TO GOD ALMIGHTY in that day, because HIS JUDGEMENTS ARE TRULY  GOOD, RIGHTEOUS, no INIQUITY, FLAWLESS, IMPECCABLE, TRUE and without hypocrisy. Amen.

 21. we have all sorts of lunatics on this thread, this reflect the current society we have full of IDIOTS, STUPIDS and BALONEYS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! My favorite TV host of all time is Kuya Germs

 22. to corned beef na hindi ipinaliliwanag yung mga akusa mo sa akin,sabihin mo kung ano yung laban mo sa akin dahil ang labo mo at ang dilim ng isip mo,kumbaga sa araw ay lumubog na sa iyo.hayaan nating HATULAN tayo NI LORD at payag ako na nalalaman NIYA ang lahat ng ito,kasi hinatulan lang naman kita ayon sa Nasusulat.tinawag kitang satanas na ibig sabihin ay kaaway NI GOD, dahil hindi mo pinag-iisip ANG MGA BAGAY NG DIOS kundi ng mga tao,kaya wala ka SA SIDE NI GOD kundi ng diyablong ama mo.at tutoo rin ayon sa Nasusulat kapag kulang sa Turo ay mamamatay at sa kadahilanan ng pagka-ulol ay maliligaw.(tiyak ligaw ka na na nagpapakunwari na nasa tamang direksiyon),ayon sa Kawikaan o  Sulat ni Solomon.at yung Bayan NG DIOS ay talagang napapahamak dahil sa kakulangan ng Kaalaman,ikaw pa kaya ang hindi dahil hindi ka naman Tao NG DIOS. hindi mo nga mapatunayan sa akin at sa lahat ng nandirito yung mga paratang mo sa akin.hindi ako marumi magsalita kundi yung lumalabas sa iyo gaya ng kahipokritohan mo at masasama o marurumi mong salita,dahil nagsalita ka ng marumi (pati ng payo mo marumi rin) kaya inaani mo yung maruming salita na bumabalik sa iyo ang hatol.kaya handa ako na hatulan tayo NG DIOS kung sino ang wala sa Katuwiran ay siya ang karumaldumal. Amen.

 23. to echo 789, sige lang kung alam mong tama iyan at marapat, Pagpapala sana NI LORD ang sumaiyo. Amen. 

 24. to asal demonyo kung magpayo na corned beef na hindi nagsisisi,bakit mo naman gustong magpakamatay ano para tuksuhin SI LORD, dahil ayon sa Nasusulat huwag mong tutuksuhin ANG PANGINOON mong DIOS, demonyo ka talaga oo,meaning parang malademonyo kung magpayo ka para mapahamak kami kung susundin namin.kanina naman kung anu ano pang kalaswaan ang pinapayo mo para sundin ko.ano gusto mong itawag ko sa iyo Matuwid na tao,huwag naman baka sumpa ang suma akin at hindi Pagpapala, dahil nagsasabi lang ako ng alam kong tutoo.prangkahan lang tayo at walang halong kahipokritohan.labag sa amin yung tawaging mabuti yung masama.dahil baligtad lang ang isip ng mga ganuon at nasa ilalim ng sumpa.ano gusto mo pagpapala ang suma iyo kahit pinayuhan mo ako ng magdaraya at mahalay na payo.you cursed one!get lost unless you repent.sa mga sinabi ko sa iyo ay hindi pa naman ako pinagdidiliman ng pag-iisip kaya nga sinasabi ko kung hindi ka magsisisi.ako naman kung hindi rin ako magsisisi sa mga nagawa kong masama ay baka mapahamak din ako siyempre,kaya kung hindi ka talaga magdaraya ay sabihin mo yung mga mali kong nagawa at handa kong pagsisihan kung LOLOOBIN NI LORD. Amen.

 25. wala pa lang pakialam ang madlang pipol bakit hindi yata ninyo tinatantanan ng paglabas ng galit ninyo kay willy o sama ng loob (mabuti hindi naman kayo ANG PANGINOON ng lahat na dapat Pagsulitan ng bawat isa) at hindi kayo mapanatag na puna ng puna sa mga paningin ninyo na inaakala ninyong mali sa paningin lamang ninyo lalo kapag mayroong show si willie.mga hypocrite kayo dahil talagang wala kayong pakialam dapat sa kaniya dahil lahat tayo ay may kaniya kaniyang pananagutan sa HARAP NG DIOS NA LUMALANG sa Atin. ANG DIOS lang ang walang depekto at lahat ng nilalang NIYA ay puro may depekto.(kaya ANG DIOS lang ang dapat Ibigin ng higit sa lahat at Pagpalain) kaya ang lahat ay marapat sa impiyerno dahil madalas na naooffend ng bawat isa na nagkakasala ANG DIOS NA LUMALANG ng lahat. kaya AWA na lang NG DIOS ang pag-asa ng lahat ng nagkasala upang huwag maitapon sa impiyerno o lawa ng apoy magpasawalanghanggan kasama ng diyablo at mga demonyong sinumpa.kaya huwag nga kayong magmalinis ang bawat isa na tumitira kay willie dahil baka sa impiyerno rin pala ang bagsak ninyo (mabuti nga sa inyo kung gayon ang mangyari dahil ang hirap ninyong pakiusapan na tumigil na) lalo hindi kayo nagpapatawad sa puso ninyo kay willy kaya tiyak wala rin kayong aasahang kapatawaran maliban kung magsisi pa.parang hindi kayo liligaya kapag hindi sumaya si willy ah?sakim kayo sa kaligayahan kaya kung hindi kayo magsisisi ay sana pagkaitan din kayo ng DIOS NA TUNAY ng tunay na Kaligayahan at magdusa sa lawa ng apoy at asupre kung patuloy kayong hindi magpapatawad sa inyong mga puso.lahat ng ginagawa ng bawat isa na wala ANG MGA BAGAY NG DIOS ay tiyak na mabibigo o mawawasak ng lubusan(ayon sa Nasusulat).puro pansamantalang bagay o temporal ay kinaiinggitan pa,dapat ang nasain lamang ay mga ETERNAL THINGS OF GOD hindi yung mga temporal things gaya ng kayamanang panlupa na nagsisikupas. Amen.

 26. tangina mo alex brosas bayaran ka ng abs-cbn para siraan si willy timing na timing kasi siguro binayaran ka ni cory vidanes or si linggit tan

 27. hoy corne kung tambay ka lang at pala munin mag trabaho ka na at kung hindi ka ma saya sa trabaho mo mag pa kamatay ka na lang
  you dare talks about god ha kung basahin kaya ni lord yung mga comments na na posts mo ha puta ka stupid bitch go to he;ll whacko
  moron
  fucking ass hole

 28. hoy corne basahin mo muna comments mo sa taas bago ka mag salita tungkol sa diyos kung mag tera ka mas grabe pa nga kaya huwag ka mag linis dont you dare kung hindi sipain ka ni vice ganda
  ma dumi ka din mag salitaa huwag ka mag bulag bulagan corne puta mo
  puta mo

 29. hey corne you dare talk about of god . how dare you bitch look at your comments muna baGO KA MAG COMMENTS ON OTHER PEOPLE BUNGANGA Mo MA DUMI also KAYA HUWAG KA MAG linis puta mo ! go to hell and rot your self
  ma dumi ka mag salita kaya huwag ka mag linis kaya sa sun day huwag ka na mag simba na puputa si god sa mukha mo chaka ka mukha ng demonyo or mas chaka yata sa demonyo

 30. peste at buwisit itong corned beef na ito,punung puno ng kasalanan ng kahalayan at kababuyan yung isip mo at puso mo  walanghiya ka,ipinangalandakan mo pa rito yung kaululan mo demonyo ka.gossips are spread by wicked people.pagdating sa tsismis ang husay mong magpalaganap na immoral ka.dapat sa iyo dalhing bihag ng diyablo at mga demonyo sa lugar ng walang katapusang kapahamakan kung hindi magsisisi.Repentance seems Acceptable unto GOD than the death of sinners. therefore it is better to Repent than to die eternally to the place of perdition where no one can come back and no good things can be found.

 31. to ulol na corned beef, sa kadahilanan ng iyong pagka ulol ay na ligaw ka na at sa kakulangan ng Turo ay mamamatay ka at sa kakulangan ng Kaalaman ay mapapahamak ka rin.baka ikaw ang putang ina mo sa espiritu dahil magdaraya ang payo mo at napakasama mo,bakit mo ako pagagawin ng kahalayan kay willy na kasalanan SA DIOS, sana maging pipi ka na lang kaysa papayuhan mo kami ng kalaswaan na kasalanan din naman,get lost accursed one unless you repent,dapat sa iyo sumpain ka rin dahil hindi ka nagtuturo ng mabuting payo,maliban kung magsisi ka pa.dapat sa katulad mo ay itinatapon sa apoy na walang patayan dahil para kayong pansirang damo na ang halaga ay wala gaya ng diyablo at mga demonyo ay walang ibinubungang mabuti.kaya dapat sa inyo ay magsama sama pati ng lahat ng kauri ninyo na  maghari ang diyablo sa inyo sa impiyerno at lawa ng apoy ng walang katapusan kung hindi kayo magsisisi.makipagbaka ka ng Mabuting pakikipagbaka dahil handa akong harapin ka at makipagkatwiranan sa iyo.katulad mo ay masama na ang payo ay magdaraya.galit ako sa masama at kinapopootan ang napopoot SA DIOS at ANG MABUTI NA DIOS (NA ANG TUNAY NA PANGALAN ay ipinagkakaloob lamang sa mga Hinirang na Nagtagumpay) lang ang Iibigin ko.lahat ng masama ay kaaway ko lalo na yung kaaway NG DIOS at hindi pa nagsisisi. hindi masamang humatol kung Matuwid pero kung liko o hindi banal ay dapat pa kayong magsipagsisi bago matapos ang itinakdang Panahon na puwede pang magsisi ang bawat isa.sapagkat kung walang Kabanalan ay wala ni isa man ang makakakita SA LORD GOD.

 32. k c concepcion blow job queen lol
  two timer sam milby is getting the wrong signal na kay k c could not blame sa flirtatious ni k c akala ni sam interesado si k c sa kanya
  kaya pala bantay si piolo kay k c sa shooting para i re mind huwag maging ma landi kay sam milby

 33. aiko climaco super bilmoko niya
  they were spotted at zara at green belt
  pinak yaw ni willie yung damit sa store grabe
  suwerte niya

 34. buti pa si k c concepcion so0syal kung sosyal sa new york mag sex
  angelica panganiban naman kahit saan puwede na lol
  away ng paka walan ni angalica si derek dahil yaman kasi ni derek
  peke angelica kung wala ang nanay ni derek confrontational niya kung ka harap yung nanay ni derek p0arang pi pi hindi maka pag salita sana malaman ng nanay ni derek yung tunay na ugali niya

 35. corne puta mo
  die hard willie revillame fans ka ah blow job mo na lang kaya si willie lol
  si christy fermin sama mo puta kayo
  nobela comment mo corne

 36. hoi jackol sama na ng ugali mo baho pa ng bunganga mo ang galing galing mong mamuna o baka naman bayaran ka sa kabila? wag ka ng makisawsaw o mangielam basta ang mahalaga nakapagpasaya at nakakapgbihay ng konting tulong sa ating kababayan anak ka ng demonyo tama ba corne??basta kami wil time big yime doon ka sa gus2 mo gago ka!!

 37. hoy anak ng diyablong kasuklamsuklam na mamamatay tao na jac kol,sumpain ka (kung hindi ka magsisisi) dahil sa talagang (certified) mamamatay tao ka na tulad ng diyablong ama mo.talagang nagkakasala ka na ng pagpatay sa kapuwa tao sa ESPIRITU at sa iyong puso.yamang hindi ka mapagpatawad sa puso mo at wala ka ring awa,ay sana huwag ka ring patawarin at kaawaan kahit nagbabayad ka na ng lahat ng kasalanan mo at kasamaan sa impiyerno at lawa ng apoy. magpasawalanghanggan kasama ng diyablo at mga demonyo na mamamatay tao ring katulad mo(kung hindi magsisisi).sama sama kayong mga wild beasts doon at pagharian kayo ng diyablong ama ninyo doon magpasawalanghanggan dahil kung saan wala ANG DIOS ay diyablo ang naghahari.ikaw na hypocrite,dapat tanggalin mo muna ang tahilan sa mata mo at makikita mong malinaw ang pag-aalis mo ng puwing ng iyong kapuwa.demonyo ka talaga!mabangis na hayup!na marapat sumpain at lipulin ka sa iyong sariling pagkalipol kung hindi ka magsisisi.

 38. to cursed jac kol,bayaan mo sana Kasamahin Kami pati na si willy, NI GOD THE WORD JESUS CHRIST sa Paraiso o SA KAHARIAN NG KANYANG GOD THE ALMIGHTY FATHER at pahabain nawa ang Buhay namin NI GOD JESUS CHRIST hanggang sa Magpasa walanghanggan. datapuwa’t Mangyari ang Paraang IBIG NG DIOS at huwag ang sa Amin. Amen.

 39. to cursed jac kol,baka ikaw at mga katulad mo ang ina ninyo sa espiritu ay puta o ang karumaldumal na babylonia na tahanan ng mga masasamang espiritu at ng mga kasuklamsuklam sa lupa,at ina rin ng mga patutot at kasuklamsuklam sa lupa. dahil ANG INA Namin ay ANG MALINIS AT DALISAY na BAGONG JERUSALEM NA MANANAOG BUHAT SA DIOS, kasama na rin ang mga Nakikinig SA SALITA NG DIOS at tumatalima. PURIHIN nawa ANG DIOS AT AMA ng Aming PANGINOONG JESUS CRISTO MAGPASAWALANGHANGGAN. Amen.

 40. hoy satanas kang jac  kol,demonyo ka ikaw ang punung puno ng kademonyohan dahil sugo ka ng diyablong ama mo na ama ng kasinungalingan.punung puno ka pa ng kalaswaan sa username mo pa lang demonyo ka na.hindi ako tao ni willy dahil ni singkong butas ay wala akong tinanggap sa kaniya at wala akong nasa na tumanggap ng anoman sa kaniya.you are but filth to bring such thing to others,you most wretched seducer,you should be confounded wild beast for GOD THE WORD JESUS CHRIST IS my STRENGTH,you should be ashamed wretched one and be scorned and despised,by your words you should be condemned,you serpent how you are wicked can say good things?you should be accursed unless you repent. be still,be gone,be perished!i have none of you,your evil words should fall back upon your head. even though all of you (which against willy) have united against me, my heart will not fear FOR GOD IS my LIGHT, my SOURCE of LIFE and HOPE, my REDEEMER, my HELPER and SAVIOR, my SUPREME and LAST END. my REWARD and ETERNAL DEBT.and IN WHOM i am only WELL PLEASED. i  judge you according TO THE WORD OF GOD, but THE MOST IMPORTANT IS, let GOD judges us WHO TRULY KNOW which is abominable evil BEFORE HIS SIGHT. but whatever you have judged me (judging unrighteously) i will not accept for ONLY GOD IS INFINITE ACCEPTABLE unto me,for me nothing is great,nothing  high,nothing pleasing EXCEPT GOD ALONE or THAT WHICH IS OF GOD. i consider the consolations of creatures as vanity. and Let GOD BE EXALTED FOREVER and we will be Abased. Amen.

 41. yong may galit k willie at may banta k willie nanjan lang c willie s tv5 napakadaling hanapin, gawin nl gustong gawin k willie para masiyahan kayo murahin nl ng harapan o kong ano gusto nl. SANA KC HAYAAN NYO NLANG C WILLIE TOTAL YABANG LANG NMAN ANG K WILLIE EH WALANG TAONG SINAKTAN, at ibalato nyo nlang c willie s tulad nmin tagahanga ny.

 42. kawawa ka naman jackol ang dami mong hung ups sa katawan\\\\\\\\\\di kaya ikaw ang pakawala ng channel 2,,,mag jackol k n lng kaya,,,,

 43. putang ina mo corne magsama kayo ni willie..kayo ang mga demonyo..siguro tao ka ni willie kaya kung mag dipensa ka sa kanya parang dinidilaan mo ang puwet ni willie..kaya tumigil ka nga na hayup ka at baka kung makilala kita mapatay kita baka pagsabayin ko kayo ni willie..wag na wag lang kami magkita nga hayup na willie na yan…wag lang sana syang magkakamaling magshow sa lugar namin dahil kaya kong itaya ang buhay ko mamatay lang ang hayup na willie na yan…humanda sya yan ang iparaTING MO sa kanya..mga putang ina nyo…

 44. kaya sana iligtas NG DIOS NA TUNAY NI GOD THE WORD JESUS CHRIST si willy revillame sa mga asal halimaw na mga anak ng diyablo na mga umaakusa sa kanya o nanggagalaiti sa galit sa mga comments nila na may paghatol na para sa kanila ang hatol nila ay  si willy ang mali at sila lang ang puro tama.sinuspinde na nga ng matrcb ng isang buwan ay parang mga walang awa pa rin kayo na naglalabas ng inyong lahat ng galit at hinanakit. kaya sana ay pagkaitan din kayo ng awa SA ARAW NG PAGHUHUKOM kung hindi kayo magsisisi. Amen.

 45. wala pa lang pakialam ang madlang pipol bakit hindi yata ninyo tinatantanan ng paglabas ng galit ninyo kay willy o sama ng loob (mabuti hindi naman kayo ANG PANGINOON ng lahat na dapat Pagsulitan ng bawat isa) at hindi kayo mapanatag na puna ng puna sa mga paningin ninyo na inaakala ninyong mali sa paningin lamang ninyo lalo kapag mayroong show si willie.mga hypocrite kayo dahil talagang wala kayong pakialam dapat sa kaniya dahil lahat tayo ay may kaniya kaniyang pananagutan sa HARAP NG DIOS NA LUMALANG sa Atin.  ANG DIOS lang ang walang depekto at lahat ng nilalang NIYA ay puro may depekto.(kaya ANG DIOS lang ang dapat Ibigin ng higit sa lahat at Pagpalain) kaya ang lahat ay marapat sa impiyerno dahil madalas na naooffend ng bawat isa na nagkakasala ANG DIOS NA LUMALANG ng lahat. kaya AWA na lang NG DIOS ang pag-asa ng lahat ng nagkasala upang huwag maitapon sa impiyerno o lawa ng apoy magpasawalanghanggan kasama ng diyablo at mga demonyong sinumpa.kaya huwag nga kayong magmalinis ang bawat isa na tumitira kay willie dahil baka sa impiyerno rin pala ang bagsak ninyo (mabuti nga sa inyo kung gayon ang mangyari dahil ang hirap ninyong pakiusapan na tumigil na) lalo hindi kayo nagpapatawad sa puso ninyo kay willy kaya tiyak wala rin kayong aasahang kapatawaran maliban kung magsisi pa.parang hindi kayo liligaya kapag hindi sumaya si willy ah?sakim kayo sa kaligayahan kaya kung hindi kayo magsisisi ay sana pagkaitan din kayo ng DIOS NA TUNAY ng tunay na Kaligayahan at magdusa sa lawa ng apoy at asupre kung patuloy kayong hindi magpapatawad sa inyong mga puso.lahat ng ginagawa ng bawat isa na wala ANG MGA BAGAY NG DIOS ay tiyak na mabibigo o mawawasak ng lubusan(ayon sa Nasusulat).puro pansamantalang bagay o temporal ay kinaiinggitan pa,dapat ang nasain lamang ay mga ETERNAL THINGS OF GOD hindi yung mga temporal things gaya ng kayamanang panlupa na nagsisikupas. Amen.

 46. ano ba yan wla bang mahirap hirap hehehe….kamikaze!!!

  mayabang tlga yang mga yan feeling sikat hehehe

 47. what a waste of time and space to write about that arrogant host. please, ignore him and leave him to oblivion.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.